Jak zrobić własną planszową grę erotyczną?DIY – Your own erotic board game

W internecie jest ich troszkę. Ale w większości zadania są bardzo podobne i powtarzalne. Ciężko znaleźć grę dopasowaną do stażu i upodobań danej pary. I oczywiście ilość zadań jest ograniczona (czasem 15-30 zadań) więc po 2-3 razach gra się nudzi! Dlatego chce Wam pokazać jak łatwo można taką grę samemu zrobić! Sami znacie się najlepiej, wiece co lubicie, co próbowaliście a czego nie, jakiego typu macie „zabawki”. I co najważniejsze można później dodrukować karty, wywalić te, które się nie sprawdziły czy znudziły! Taka gra może być świetnym pomysłem na urodziny Połówki czy Waszą rocznicę, Walentynki czy  jako prezent na wieczór panieński dla przyszłej Panny Młodej 🙂 (przecież można zrobić planszę i wydrukować puste karty w której sami mogą powpisywać co lubią). Jest to też fajny pomysł na spędzenie czasu razem 🙂
Najlepiej sprawdza się dwuetapowa gra. Mamy dwie pule kart, pierwsze na rozgrzanie, gdzie możemy wykorzystać piórko, kostkę lodu, masaż itp i tą drugą wymagającej już silnej woli przy zadaniach 😛 Jeżeli już graliśmy w tego typu gry i pierwsza część jest dla was zbyt długa i nudna – można podzielić karty na zadaniowe, które zazwyczaj w tych kupionych są w drugiej części i np. Kamasutrę.  Gdzie jak staniesz na polu z kartką losujesz pozycję, którą macie wykonać 🙂 No już w takim etapie to jest walka na silną wolę 😛 Przegrany, który nie wytrzymał dostanie wymyśloną przez Drugą Połówkę karę, a jeżeli ukończyliście grę wygrany dyktuje warunki dalszych uciech! Zasady muszą być proste 🙂 Jeżeli mamy już pomysł na karty czas pomyśleć nad planszą – a mianowicie nad rodzajami pól i grafiką. To drugie nie jest aż tak ważne, głownie estetyka. W internecie można znaleźć multum różnych grafik, które można wykorzystać w Waszym projekcie. Ja przerobiłam zwykłe zdjęcie 🙂 Teraz jakie pola mogą się znajdować – na pewno te z ciągnięciem kart np. Karty gry wstępnej, Karty ekstazy, Karty podniecenia – zależnie od etapu jaki wybraliśmy . Zwykłe pola z szybkimi przyjemnymi zadaniami jak – daj buziaka, całuj ucho czy dla osób bardziej otwartych ” pieść partnera”, „pieść się sam, partner powie Ci jak”. Żeby gra była trudniejsza warto dać kilka pól typu: „cofnij się o 3 pola” czy „cofasz się o tyle pól ile wyrzucisz oczek” 🙂 Można też dać pole ze strzałką, gdzie omijasz część pól czy cofasz się: „Idziesz skrótem”, „Nie za szybko? Daj się nacieszyć!”. Dając pole z cofaniem się o 3 pola warto dać tam pole z kartą 😛 będzie więcej zabawy z kartami. W drugiej części gry pola mogą być te same albo bardziej wymagające jak np 69… Ja już przy mecie dawałam prawie same pola z kartami i cofaniem się żeby specjalnie wydłużyć grę 🙂 A że kart zrobiłam ok. 64 to ich nie zabrakło 😛 no ale mało już brakowało. Oczywiście jak mamy grę dwuetapową należy dać pola typu „Zaczynasz etap II”.

Jak można graficznie przygotować taką grę? Ja polecam Inkscape. Jest prosty i idealnie nadaje się na takie proste projekty. Ja osobiście zrobiłam w PS, ponieważ ten program znam najlepiej. Na planszy znajduje się oprócz tej grafiki z internetu, czy samodzielnie zrobionej,  podpisane odpowiednio pola – np kółeczka. I miejsca gdzie dajemy karty. Plansza zrobione przeze mnie:

plansza-do-gry-erotycznej1

Teraz karty. Jak robicie dwuetapową. Trzeba je jakoś od siebie wyróżnić. Możesz dodać jakąś grafikę do tekstu, dać inne kolory, wydrukować dwustronnie (tekst a z drugiej np napiś: Karta gry wstępnej, Karta ekstazy) czy nakleić na inną tekturkę. Jak Wam wygodniej! Pomysły na karty to już pisałam indywidualna sprawa, zależna od Was i Waszego stażu. Moje kary są na etapie próbnych 😛 Już poprawioną i udoskonaloną planszę jak i karty planuję wydrukować na grubym papierze ozdobnym albo na papierze foto.

 

Erotic board game, you can easily buy. But most of the tasks are very similar and reproducible. It’s hard to find a game suited to the couple. And of course the number of tasks is limited (sometimes 15-30 jobs), so after 2-3 occasions the game is boring! That’s why I want to show you how easy it is to do this game yourself! You know each other best, you know what you like, what you tried and what will be a new to you. And of course what type you have „toys” in the closet. And most importantly, you can then print out new cards, throw those who are bored! This game can be a great idea for a birthday or your anniversary of the beloved, Valentine’s Day or as a gift for a bachelorette party for a future bride:) (after all you can do the board and print a blank card in which they can write what they like). This is a cool idea to spend time together:)
Two-stage game, works well. We have two pools of cards, the first warm-up, where we can use a feather, an ice cube, massage, etc. And in the second stage – already requiring willpower when taking tasks 😛 If you have already played in this type of game and the first part is for you too long and boring – you can divide the cards on the tasks, which typically are purchased in the second part and Kama Sutra. Where as you stand on-field with card – take it and do the position that on it 🙂 At this stage, it is a strong will to fight 😛 Loser who could not stand, gets punishment invented by the second half. After graduating, won dictates the conditions for further pleasures! The rules must be simple:)
If you already have an idea for the card time to think over the board – namely, the kinds of fields and graphics.
Graphics, is not as important is mainly aesthetics. On the Internet you can find a lot of different graphics that can be used in your project. I did a photomanipulation 🙂 Now that the field may be located – certainly those of pulling cards such as foreplay cards, cards ecstasy, excitement cards – depending on what stage we have chosen. Ordinary boxes with fast and enjoyable task – give a kiss, kiss his ear, or for a more open „make pleasure your partner,” „Pleasure your intimate space, the partner will tell you how” To the game was difficult worth giving a few fields such as: „go back to 3 fields” or „You are moving back to so many fields as you roll the dice” 🙂 You can also give a box with an arrow, where you avoid some fields if you are moving back: „Going short”, „Not too fast? Let my enjoy the game.”  In the second part of the game may be the same or more demanding such as the 69 .. Of course as a two-stage game we should give the field  „start part II.”

How can I prepare for this game graphically? I recommend Inkscape. It is simple and ideally suited for such simple projects. I personally did in PS, becaouse this program I know best. On board, there is apart from the graphics from the Internet or their own handmade, signed and properly field – for example, circles. And the place where we give the card. The board made ​​by me:

plansza-do-gry-erotycznej1

Now the card. Doing  a two-stage game. They must be somehow distinguished from each other. You can add some graphics to the text, give the other colors, printed on both sides (the text on the other, for example, read:foreplay card, card ecstasy). Ideas for the card, then your individual case, depends on you and your internship.

 

3 Replies to “Jak zrobić własną planszową grę erotyczną?DIY – Your own erotic board game

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *