Jak ładnie zapakować wino na prezent?Nice wine gift packaging

Zbliżają się urodziny, imieniny, przyjęcie weselne? A może inne ważne okazje? Nie wiesz jak oryginalnie i ładnie zapakować wino, wódkę, whisky czy też inny alkohol? Dziś pokażę jak można fajnie zapakować butelkę wybranego trunku! Będzie nam potrzebne: ozdobny papier (taki do pakowaniaa prezentów), nożyczki/ nożyk, taśma klejąca, wstążka/ sznureczek, siatka ozdobna (np taka w jaką pakuje się kwiaty), dwie kartki papieru z wydrukowanym szablonem motyla, dziurkacz i zszywacz:

pakowanie-wina-z-motylem1

Krok 1. Wycinamy odpowiedni kwadrat papieru żeby owinąć butelkę. Owijamy ją ciasno, przyklejając przeźroczystą taśmą:

pakowanie-wina-z-motylem2

 

Krok 2. Odwracamy butelkę do góry nogami. Palcami odstającą część zaginamy do środka. Następnie powstałe rogi. Zaklejamy je przeźroczystą taśmą: pakowanie-wina-z-motylem3

Krok 3. Stawiamy butelkę. Wycinamy kawałek naszej siateczki i owijamy nią butelkę. Robimy to tak żeby siateczka swój środek miała mniej więcej w miejscu, gdzie butelka się zwęża(można to łatwo wyczuć palcami):

pakowanie-wina-z-motylem4

Krok. 4 Ucinamy kawałek wstążki/sznureczka itp. Śmiało, szybko i mocno zawiązujemy je w miejscu gdzie butelka się zwęża:

pakowanie-wina-z-motylem5

Krok 5. Po zawiązaniu wstążki/sznurka w ładną kokardkę. Za pomocą zszywacza – zszywamy górę prezentu. Jeżeli papier nam się krzywo i nieładnie ułożył można nożyczkami to wyrównać:

pakowanie-wina-z-motylem6

Krok 6. Drukujemy szablon motylków. Możemy śmiało dodać to nich jakiś wzorek itp.

szablon-motyl

Krok 7. Wycinamy motylki. Dziurkaczem z papieru który nam został wycinamy kółeczka:

pakowanie-wina-z-motylem7

Krok 8. Każdy motylek lekko zaginamy na środku. I sklejamy ze sobą (tylko „brzuszkiem”) tak żeby skrzydła były wolne:

pakowanie-wina-z-motylem8

Krok 9. Naklejamy nasze kółeczka. Na samej górze na środku naklejamy je jeden na drugi tworząc w ten sposób tułów motylka. Z papieru, który został wycinamy bardzo wąskie, dłuższe paseczki na które możemy nakleić perełkę (taką z dziurką najlepiej igłą wciskamy tam klej i dajemy paseczek):

pakowanie-wina-z-motylem9

Krok 10. Odwracamy motylka. Dziurkaczem robimy dziurki i przewlekamy sznureczkiem:

pakowanie-wina-z-motylem10

Krok 11. Zawiązujemy motylka do prezentu. Starajmy się to zrobić tak żeby odstawał lekko:

pakowanie-wina-z-motylem11

Oto efekt końcowy:

jak-ladnie-zapakowac-wino

Approaching birthday, wedding?
Or perhaps other important
occasionsDo not know how
original and beautifully
packaged wine, vodka,
whiskey or other alcohol? Today
I’ll 
show you how to pack a bottle
of selected drink! We will need:
decorative paper (such gift
wrapping), 
scissors/ knife, tape,
ribbon/ string, 
decorative mesh
(so they are packed in flowers), two pieces of paper with a printed template of a butterfly, punch and stapler:

pakowanie-wina-z-motylem1

Step 1 Cut a square of paper suitable to wrap a bottle. We wrap it tightly, taping a transparent tape:

pakowanie-wina-z-motylem2

Step 2 We turn the bottle upside down. Fingers protruding portion bent inward. Then the resulting corner. Transparent tape glued them:

pakowanie-wina-z-motylem3

Step 3 Put a bottle normally. Skipping some of our mesh and we wrap the bottle. We do this so as to mesh its center was more or less where the bottlenarrows (you can easily feel with your fingers):

pakowanie-wina-z-motylem4

Step. 4 Cut off a piece of ribbon / string, etc. Go ahead, quickly and firmly tied it in the place where the bottle narrows:

pakowanie-wina-z-motylem5

Step 5 After entering into a ribbon / string in a pretty bow. Using a stapler – stapling up gifts. If the paper arranged crookedly we can align it with scissors:

pakowanie-wina-z-motylem6

Step 6 Download and print the butterfly template. We can confidently add somepattern to them, etc.

szablon-motyl

Step 7 Cut out the butterflies. Paper punch with which we have cut out a circle:

pakowanie-wina-z-motylem7

Step 8 Each butterfly slightly bent in the middle. I glue together (only the „belly”) so that the wings were free:

pakowanie-wina-z-motylem8

Step 9 Glued our circles – as shown in the picture. From paper, cut very thin, long strips that you can stick on gem:

pakowanie-wina-z-motylem9

Step 10 We turn butterfly. We punch holes and through hole cord:

pakowanie-wina-z-motylem10

Step 11 Butterfly tied to the present. Let us do it so that it lagged slightly:

pakowanie-wina-z-motylem11

Here is the final result:

jak-ladnie-zapakowac-wino

Zakładka do książki – motyl! Szablon i tutorialBookmark with butterfly! Ttemplate and tutorial.

Ostatnio zauroczyły mnie zakładki do książki z motylem. Dlatego też postanowiłam zrobić darmowy szablon do wycięcia i pokazać Wam jak taką zakładkę można zrobić. Rozmiarowo zakładka jest duża: 22x7cm wraz z motylkiem. Sam motyl ma ok. 11x8cm w najszerszym miejscu. W kolorystyce niebieskiej (granat i turkus), nadruk jest dwustronny. Zakładka jest śliczna i bardzo praktyczna! Pięknie prezentuje się na półce już włożona w książkę! Może zbliżają się urodziny kogoś ważnego? Oprócz książki chciałbyś/chciałabyś dać coś od siebie? Taka zakładka z własną dedykacją na pewno spodoba się solenizantowi! A może jesteś molem książkowym i szukasz fajnej, oryginalnej zakładki? Niżej znajduje się tutorial jak taką zakładkę zrobić a na samym dole dwa darmowe szablony – z cytatem (oczywiście Terry Pratchett mój ulubiony pisarz) oraz pusty samodzielnego do wypełnienia! Motylkową czcionkę, można dostać tutaj: Cudowne motylki! Do wykonania zakładki będą nam potrzebne: nożyczki/nożyk, klej (mało wodnisty!), kartka A4, wydrukowany szalon, ewentualnie tekturka do środka dla wzmocnienia zakładki (ja użyłam tekturki z bloku technicznego 🙂 ).

Tutorial: 

Krok 1: Po wydrukowaniu szablonu – naklejamy go na tekturkę. Nożykiem lub nożyczkami wycinamy dookoła naszą zakładkę. Na razie nie musi być super równo 🙂 Ja nie wycinałam zaraz obok linii tylko jakieś 2-3 mm od niej – bardziej mi się tak podoba. Uzyskamy coś takiego:

zakladki-na-ksiazki-motyl1

Krok 2: Nacinamy lekko miejsce gdzie motyl styka się z zakładką! Lepiej ostrożnie i nie dużo nacinamy. Później składając je będziemy dopasowywać wielkość nacięcia.

zakladki-na-ksiazki-motyl2

Krok 3: Z drugą zakładką robimy to samo. Wycinając ją róbmy większą obwódkę (dopiero po sklejeniu będziemy je zrównywać). Drugiej zakładki nie musimy naklejać znowu na tekturkę (ja nie naklejałam z zakładka jest gruba i ładnie się trzyma). Nacinamy ją z drugiej strony, czyli od końca:

zakladki-na-ksiazki-motyl3

Krok 4: Teraz będziemy je na siebie zakładać. Jedną zakładkę trzymamy grafiką do siebie drugą odwracamy i wkładamy w nacięcia:

zakladki-na-ksiazki-motyl4

 

Krok 5: Patrzymy od góry czy motyl ładnie się dopasowuje. Jeżeli nie robimy większe nacięcie:

zakladki-na-ksiazki-motyl5

zakladki-na-ksiazki-motyl11

Krok 6: Cały motyl od góry:

zakladki-na-ksiazki-motyl6

Krok 7: Teraz jak już motyl równo się składa można sklejać drugą część zakładki. Pamiętajmy żeby dać cienką warstwę kleju. Można „rozsmarować” klej innym papierem, bądź plastikowym nożykiem:

zakladki-na-ksiazki-motyl8

Krok 8: Sklejamy równo! Najlepiej zrobić to do okna wtedy druga zakładka będzie rzucać nam cień. Widać będzie że czarna obwódka drugiej zakładki jest równa i w cieniu. Nic nie wystaje itp.zakladki-na-ksiazki-motyl9

Krok 9: Teraz pozostaje nam uciąć równo już sklejone zakładki. Dzięki tekturce będzie to łatwe, ponieważ robi nam za linijkę 🙂 Później papierowym pilniczkiem do paznokci wyrównujemy krawędzie. Robimy to lekko żeby nie poszarpać papieru!

zakladki-na-ksiazki-motyl10

KONIEC!

Zakładka jest gotowa! I oto jak wygląda już w jej naturalnym środowisku 😉

zakladki-na-ksiazki-motyl-wydrukowane1

zakladki-na-ksiazki-motyl-wydrukowane3

zakladki-na-ksiazki-motyl-wydrukowane2

Pobierz całość w formacie .zip

download1

Recently I just love bookmarks with the butterfly. Therefore, I decided to do a free template to cut out and show you how you can do this tab alone! Is a largesized tab: 22x7cm along with a butterfly. Butterfly is about 11x8cm at its widest point. The color blue (navy blue and turquoise), a two-sided printing. Tab is beautiful and very practical! Beautifully presented on the shelf already inserted in the book! Maybe someone approaching an important anniversary? In addition to the books you want / like to give something back? Such a tab with its owndedication will be a brillant gift! Or maybe you’re a bookworm and your looking for cool, original bookmarks? Below is a tutorial on how to do such a tab and at the bottom two free templates – with the quote (Terry Pratchett, of course, my favorite writer), and empty to fill! Butterfly font, you can get here: Wonderful butterfly! To complete the bookmark we will need: scissors/knife, glue, A4, printed template, possibly cardboard inside to strengthen the bookmarks(I’ve used cardboard from a technical block).

Tutorial:


Step 1: 
After printing template – cardboard glued it on. With knife or scissors, cut around our tab. I’m not cut out the next line only about 2-3 mm from it – the more I like it. Get something like this:

zakladki-na-ksiazki-motyl1

Step 2: Notched a little place where the butterfly is in contact with the tab! Be careful not to cut too much! Later, we will be submitting them to match the size of the incision.

zakladki-na-ksiazki-motyl2

Step 3: With the second tab do the same. Let us do it by cutting a larger halo (aftersticking will be equated.) The other tabs do not have to stick to cardboard. Notched the butterfly on the other side, that is, from left:

zakladki-na-ksiazki-motyl3

Step 4: Now we will overlap. One tab graphics to keep the second we turn ourselves to the incision and insert:

zakladki-na-ksiazki-motyl4

 

Step 5: We look at the top or butterfly – it must fits nicely. If do not do the bigger cut:

zakladki-na-ksiazki-motyl5

zakladki-na-ksiazki-motyl11

Step 6: The whole butterfly from the top:

zakladki-na-ksiazki-motyl6

Step 7: Now that the butterfly is ok we will stick the second part of the tab. Remember to give a thin layer of glue. You can „spread” to other adhesivepaper or plastic knife:

zakladki-na-ksiazki-motyl8

Krok 8: We are trying to glue evenly:zakladki-na-ksiazki-motyl9

Step 9: Now we can cut the glued tab. With the cardboard will be easy,because it makes us a line 🙂 Later on paper Emery Nail evens out the edges. We do this gently so as not to tear the paper!

zakladki-na-ksiazki-motyl10

END!
Tab is ready! And here’s how it looks now in its natural habitat 😉

zakladki-na-ksiazki-motyl-wydrukowane1

zakladki-na-ksiazki-motyl-wydrukowane3

zakladki-na-ksiazki-motyl-wydrukowane2 

download1